Mieszkania Treningowe i Wspomagane

Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu jest domem czasowego pobytu przeznaczonym dla osób przebywających w mieszkaniach treningowych
i wspomaganych przeznaczonych dla:

  1. osób z zaburzeniami psychicznymi;
  2. osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz placówki wskazane w ustawie o pomocy społecznej;
  3. innych osób w trudnej sytuacji życiowej, w tym szczególnie samotnych matek
    z małoletnimi dziećmi.

W mieszkaniu treningowym świadczy się usługi bytowe, pracę socjalną oraz naukę w obszarze rozwijania lub utrwalania niezależności, sprawności
w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia niezależnego życia.

W mieszkaniu wspomaganym świadczy się usługi bytowe, pracę socjalną oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania niezależności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.