Informacje

Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu jest samorządową jednostką organizacyjną Gminy – Miasta Grudziądz – miasta na prawach powiatu. Placówka funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług zgodny z obowiązującymi standardami i w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca, tj. potrzeby bytowe, opiekuńcze i wspomagające.

Siedzibą dyrekcji i administracji Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu jest budynek przy ulicy Parkowej 12.

Uwagi w zakresie funkcjonowania placówki można kierować bezpośrednio na adresy mailowe:

dyrektor: p.liedtke@dpsgrudziadz.pl

z-ca dyrektora: m.orzeszyna@dpsgrudziadz.pl

kontakt telefoniczny – sekretariat: 56 45 175 20

Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu tworzą cztery Domy oraz dwa Mieszkania Chronione usytuowane w różnych częściach miasta:

  1. Dom przy ulicy Parkowej 12 przeznaczony dla 170 osób przewlekle psychicznie chorych
  2. Dom przy ulicy Nadgórnej 30/32 przeznaczony dla 137 osób przewlekle somatycznie chorych
  3. Dom przy ulicy Dywizjonu 303 Nr 4 dla 59 osób przewlekle somatycznie chorych
  4. Dom przy ulicy Armii Krajowej 39 dla 46 osób przewlekle psychicznie chorych
  5. Mieszkania chronione przy ulicy Nadgórnej 30/32
  6. Mieszkania chronione przy ulicy Dywizjonu 303 nr 4

W każdym z Domów w ramach działu usług pielęgnacyjno-opiekuńczych i wspomagających działają zespoły terapeutyczno-opiekuńcze. W skład zespołów wchodzą kierownicy zespołów, opiekunowie, pokojowe, terapeuci zajęciowi, pracownicy kulturalno-oświatowi, pracownicy socjalni, pielęgniarki, fizjoterapeuci i psycholog.

Dom zapewnia dostęp do świadczeń zdrowotnych na zasadach powszechnego ubezpieczenia NFZ. Ponieważ Dom nie jest placówką leczniczą nie zatrudniamy lekarzy.

W Domach zapewniamy opiekę duchową, która sprawują nad mieszkańcami księża z grudziądzkich parafii.