INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu przekazuje następujące informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych:

DANE ADMINISTRATORA

Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu ulica Parkowa 12, 86 -300 Grudziądz
e-mail: sekretariat@dpsgrudziadz.pl
tel: 56 45 175 20

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Monika Kowalska
kontakt:

 • listowny:
  Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu ulica Parkowa 12, 86 – 300 Grudziądz
 • elektroniczny: rodo@dpsgrudziadz.pl
 • telefoniczny: 56 45 175 20

CEL I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH
Przetwarzanie danych u Administratora następuje w celu realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej wynikających z przepisów:

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze (w tym rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej),
 2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze,
 3. Kodeks pracy oraz wydane na jego podstawie przepisy wykonawcze,
 4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze,
 5. Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze,
 6. Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej
 7. Innych, przepisów prawa, które regulują działanie Domu Pomocy Społecznej.
  Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane są w postaci papierowej i/lub elektronicznej. Administrator zapewnia właściwe zabezpieczenie techniczne i informatyczne pozyskanych danych.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych mieszkańców następuje na podstawie decyzji kierującej wystawionej przez właściwy organ kierujący pomocy społecznej.
 2. W przypadku mieszkańców Domu oraz ich opiekunów prawnych/kuratorów obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa.
 3. Przetwarzanie danych może nastąpić również na podstawie zgody udzielonej przez osobę będącą dysponentem danych osobowych.
 4. Przetwarzanie danych osobowych pracowników, zleceniobiorców, wykonawców, kontrahentów następuje na podstawie umów zawieranych przez DPS z osobami, których dane dotyczą. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na potrzeby umów (umów o pracę, zlecenie, dzieło itp.), podanie danych osobowych jest związane z ich zawarciem i realizacją. Zakres zbieranych danych wynika z przepisów Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego, ustaw regulujących system emerytalno-rentowy oraz prawo podatkowe. Odmowa podania danych może uniemożliwić realizację obowiązków Administratora wobec ZUS, US, KRUS.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe pozyskane przez Administratora mogą być udostępniane:

 1. pracownikom DPS na podstawie upoważnień do przetwarzania danych celem realizacji obowiązków służbowych,
 2. podmiotom zewnętrznym zajmującym się bieżącą obsługą DPS w zakresie: profilaktyki medycyny pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, informatyki, doradztwa prawnego,
 3. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

OKRES, PRZEZ KTÓRY ADMINISTRATOR PRZETWARZA DANE

Dane osobowe pozyskane przez Administratora będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym do prawidłowego wykonania decyzji kierujących mieszkańców do DPS oraz umów zawieranych przez Administratora z punku widzenia przepisów prawa pracy, cywilnego oraz podatkowego. Dane będą przetwarzane przez okres wynikający również z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”)
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Osobie, która uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.