Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Dom Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu: https://dpsgrudziadz.pl/

•          Data publikacji strony internetowej: 2022-04-11

•          Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

– zmiana wielkości czcionki,

– zmiana kontrastu.

Treści niedostępne

•          brak tekstu alternatywnego dla zdjęć

•          mapa jest wyłączona z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

•          Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-11

•          Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-29

•          Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można poruszać się za pomocą użycia klawiszy:

•          Tab – idź do przodu

•          Shift+Tab – idź do tyłu

•          Enter – wybierz

•          Spacja –  oznacz/rozwiń np. w polach rozwijanych.

•          Strzałki – ­przechodzenie po elementach listy rozwijanej

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Orzeszyna

E-mail: m.orzeszyna@dpsgrudziadz.pl

Telefon: 564517522

Każdy ma prawo:

•          zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

•          zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

•          wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

•          dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

•          wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

•          wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu prowadzi działalność w kilku budynkach rozlokowanych w różnych częściach miasta.

1. Budynki przy ulicy Parkowej 12

1) Budynek administracyjny przy ulicy Parkowej 12 mieści się w budynku dwukondygnacyjnym, wejście z poziomu podwórka na parter budynku.

2) Budynek mieszkalny przy ulicy Parkowej 12 to budynek trzykondygnacyjny z częściowo użytkowym poddaszem. Wewnątrz budynku klatka schodowa z windą osobową umożliwiającą komunikację z każdą kondygnacją i użytkowym poddaszem. Wejście do budynku na poziom parteru możliwe jest kilkoma wejściami, w tym jedno z wykorzystaniem zewnętrznej pochylni dla osób z niepełnosprawnościami.

3) Budynki przy ulicy Parkowej 12 mieszczą się na ogrodzonym terenie, z wewnętrznymi podwórkami, dojazdami, chodnikami bez barier architektonicznych. Wejście na teren Domu przez bramkę i bramę wjazdową obsługiwaną całą dobę przez portiernię.

2. Budynki przy ulicy Nadgórnej 30/32

1) Dwa budynki mieszkalne przy ulicy Nadgórnej 30/32 to budynki czterokondygnacyjne. Wejście do budynków na poziom parteru możliwe jest kilkoma wejściami, w tym do każdego z budynków jedno wejście z poziomu podwórka do windy osobowej umożliwiającej komunikację między kondygnacjami. Drzwi wejściowe poprzedzające wejście do windy otwierają się automatycznie. Dodatkowo na kondygnacji trzeciej budynki połączone są łącznikiem i pochylnią dla z niepełnosprawnościami.

2) Jeden budynek mieszkalny przy ulicy Nadgórnej 30/32 to budynek dwukondygnacyjny, bez windy, z odrębnym wejściem przystosowanym dla osób z niepełnosprawnościami.

3) Budynki przy ulicy Nadgórnej 30/32 mieszczą się na ogrodzonym terenie, z wewnętrznymi podwórkami, dojazdami, chodnikami bez barier architektonicznych. Wejście na teren Domu przez bramkę i bramę wjazdową obsługiwaną całą dobę przez portiernię. Pozostałe wejścia maja charakter pomocniczy (pracownicy, wjazd na parking).

3. Budynek przy ulicy Armii Krajowej 39

Budynek przy ulicy Armii Krajowej 39 to budynek mieszkalny dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Wewnątrz budynku winda osobowa umożliwiająca komunikację z każdą kondygnacją i użytkowym poddaszem. Wejście do budynku na poziom parteru możliwe jest kilkoma wejściami, w tym jedno z wykorzystaniem zewnętrznej pochylni dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek mieści się na ogrodzonym terenie, z wewnętrznym podwórkiem, dojazdem, chodnikiem bez barier architektonicznych. Wejście na teren Domu przez bramę wjazdową obsługiwaną przez pracowników zdalnie.

4. Budynek przy ulicy Dywizjonu 303 nr 4

Budynek przy ulicy Dywizjonu 303 Nr 4 to budynek mieszkalny dwukondygnacyjny oraz budynek przeznaczony dla potrzeb dziennego ośrodka wsparcia. Wewnątrz budynku klatka schodowa z windą osobową umożliwiającą komunikację z każdą kondygnacją. Wejście do budynku na poziom parteru możliwe jest kilkoma wejściami, w tym jedno główne z wykorzystaniem zewnętrznej pochylni dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek mieści się na częściowo ogrodzonym terenie. Dojazd i chodniki bez barier architektonicznych.

5. W każdym budynku mieszkalnym wymienionym w punktach 1-4 szerokość drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynkach znajdują się łazienki przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Część wind osobowych wyposażonych jest w system głośnomówiący i przyciski mające oznakowania w alfabecie Braille’a. W Domu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Na terenie trzech obiektów tj. Parkowej 12, Nadgórnej 30/32, Dywizjonu 303 Nr 4 na parkingach wyznaczone są miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami.

6. Budynek przy ulicy Piłsudskiego 111 jest budynkiem trzykondygnacyjnym przeznaczonym dla potrzeb dziennego ośrodka wsparcia. Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Pomoc pracownika dla osób z niepełnosprawnościami dostępna po wcześniejszym umówieniu telefonicznym interesanta (brak dzwonka przywołującego).